Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Librije's Winkel
Spinhuisplein 1
8011 ZZ Zwolle

Telefoonnummer: +31 (0)38 - 853 0004
E-mail: info@librijeswinkel.nl

Webwinkel: www.librijeswinkel.nl
BTW: NL815278494B01
KVK: 05079810

Artikel 1 – Begrippen

De in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij anders aangegeven;

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn wettelijke herroepingsrecht;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een koopovereenkomst aangaat met Librije’s Winkel;

Klant: de Consument, rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een koopovereenkomst aangaat met Librije’s Winkel;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Librije’s Winkel en de Klant;

Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Website: www.librijeswinkel.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Librije’s Winkel zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten voor de toekomst ontlenen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en bestellingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Librije’s Winkel behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging van de fabrikant en/of wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. De prijzen in de aanbiedingen en bestellingen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

4a. De verzendkosten zijn € 6,95 bij een besteding lager dan € 50,00. Vanaf of boven een besteding van € 50,00 worden er geen verzendkosten berekend.

4b. Wanneer het postadres zich niet in Nederland bevindt, gelden de verzendkosten voor de Klant.

5. Prijzen van de aanbiedingen of bestellingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de Klant en Librije’s Winkel komt tot stand wanneer de Klant een bestelling heeft afgerond en Librije’s Winkel een bevestiging heeft toegestuurd naar de Klant.

2. Librije’s Winkel  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Librije’s Winkel dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Librije’s Winkel blijft eigenaar van het aan de Klant verkochte product, totdat de Klant het totaal verschuldigde bedrag van de overeenkomst heeft voldaan.

 

Artikel 5 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling op één van de volgende wijzen plaats:

1. Contant of per PIN-betaling: de Klant haalt de bestelling op in de winkel van Librije’s Winkel  en rekent contant of door middel van een PIN-betaling af.

2. Vooruitbetalen: de Klant ontvangt een orderbevestiging van Librije’s Winkel  met het te betalen bedrag. Na ontvangst van het te betalen bedrag op de bankrekening van Librije’s Winkel wordt het pakket verzonden.

3. Via de Website met gebruikmaking van IDEAL of een creditcard (uitsluitend Mastercard, VISA of American Express).

 

Artikel 6 – Levering

1. Librije’s Winkel streeft ernaar de bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst naar het opgegeven afleveradres te versturen. Wanneer een product is uitverkocht, neemt Librije’s Winkel contact met de Klant op. De Klant heeft dan de keuze om het product later te ontvangen, mits Librije’s Winkel dat alsnog kan leveren of om de bestelling kosteloos te annuleren.

2. Librije’s Winkel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de levertijd. Indien de levertijd een periode van 10 dagen dreigt te overschrijden, heeft de Klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

4. Wij doen ons uiterste best om de Website zo up-to-date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 7 – Annulering, herroeping

1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd, mits nog niet verzonden. Dit kan zonder opgave van reden. Wanneer het pakket verzonden is, is annulering niet meer mogelijk. Annuleren geschiedt door het sturen van een e-mail naar info@librijeswinkel.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.

2. Nadat de Klant de bestelling heeft ontvangen heeft is hij gedurende een termijn van 14 dagen gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). De Klant krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten gerestitueerd.

3. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten, waarvoor de uiterste houdbaarheidsdatum (“T.H.T.” of “te gebruiken tot”) is verstreken, alsmede voor geopende verpakkingen van delicatessen en voedingsmiddelen

4. Voor het herroepen van de koop kan de Klant een mail sturen naar info@librijeswinkel.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd.

5. Indien de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht komen alleen de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening.

6. De Klant heeft 14 dagen de tijd om het product retour te zenden.

7. Het bedrag dat de Klant voor het product heeft betaald zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, door Librije’s Winkel worden terugbetaald, mits het product retour is ontvangen of Librije’s Winkel van de retourzending een bewijs heeft ontvangen.

 

Artikel 8 – Garantie

1. Een beroep op garantie wordt slechts door Librije’s Winkel in behandeling genomen indien de Klant dit beroep indient binnen 14 dagen nadat de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.

2. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur of (kopie) betalingsbewijs.

3. Indien een geleverd product met een uiterste houdbaarheidsdatum op enigerlei wijze niet voldoet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen kwaliteitseisen, wordt het product, na retournering door de Klant voor het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum, door Librije’s Winkel kosteloos vervangen door een gelijk of gelijksoortig product.

 

Artikel 9 – Klachten

Librije’s Winkel  doet er alles aan om alle producten conform de bestelling,  in goede staat en conform de omschrijving op de Website te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de Klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@librijeswinkel.nl. Librije’s Winkel zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, reageren op de klacht. In geval van levering aan een Klant geldt dat de schriftelijke melding zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking of zoveel eerder als de uiterste houdbaarheidsdatum verstrijkt, op de aangegeven wijze moet worden doorgegeven  aan Librije’s Winkel.

 

Artikel 10 – Overmacht

Librije’s Winkel heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit door de Klant schriftelijk te informeren en zonder dat Librije’s Winkel gehouden is tot een schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

Artikel 11 - Verantwoordelijk alcoholgebruik

Natuurlijk delen we graag onze liefde voor eten en drinken met jou. Zowel bij ons in het restaurant als bij jou thuis. Maar altijd verantwoord. Ook wij onderschrijven de regels en wetgeving die bestaan voor de verkoop van alcoholische dranken en houden ons hier strikt aan. Daarom hebben wij de volgende regels:

1. Wij verkopen geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar.

2. Wij checken de legitimatie van personen die wij jonger dan 25 jaar inschatten.

3. Ook wanneer een ouder met een kind van onder de 25 jaar, zullen wij vragen om legitimatie. 

4. Wanneer u via onze webshop alcohol besteld, verklaart u ouder te zijn dan 18 jaar en gaat u akkoord met de leeftijdscheck aan de deur bij levering van uw bestelling.

Geniet verantwoord, geniet met mate.