Herroepingsrecht

Download herroepingsformulier

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag

1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons
2. via een ondubbelzinnige verklaring (bv.schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht
3.Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeftgedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard
levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

4. Instructies voor het invullen van het formulier


1. Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of
elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed
voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd: „van de sluiting van de overeenkomst”;

b) voor verkoopovereenkomsten: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

c) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de
vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende
zendingen of onderdelen: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is,
de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde
periode: „waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed
fysiek in bezit krijgt.”.2. Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.3. Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de
overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande
tekst in te voegen: „U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk
geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres
invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame
gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.”.4. Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de
goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen: „Wij mogen wachten met
terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de
goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”5. Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst,:

a) voeg in:

— „Wij zullen de goederen afhalen.”, of

— „U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ...
[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de
goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de
goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

b) voeg in:

— „Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.”;

— „De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.”;

— Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het
terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op
normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden: „De directe kosten van het
terugzenden van de goederen, ... EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.”; of indien de
kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend:
„De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten
worden geraamd op een maximum van ongeveer ... EUR [vul het bedrag in].”, of
— Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard
niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van
de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: „Wij zullen de goederen op
onze kosten bij u afhalen.”, en

c) voeg in: „U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de
kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.”.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan [hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-
mailadres in te vullen]:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— DatumNL 22.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 304/85
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.